Parkeringstillstånd

Som många av er har noterat så är de nya parkeringsdekalerna försenade. Det blev tryckfel på den första beställningen och vid den andra får Aimo inte rätt på datum på dekalerna, felsökning pågår. Vi har därför inget exakt datum när de nya dekalerna kommer.
På grund av detta kommer de gamla dekalerna gälla även april ut, eller tills dess att ny info kommer. Aimo är informerade och har godkänt denna lösning.
Så fort vi har fått de nya dekalerna kommer vi meddela ett antal dagar då dessa kan utkvitteras i Kvartersgården. 
Tack för visad förståelse.

Krypgrund

Möjliga skador i Krypgrund tillhörande enskilda fastigheter inom området

I ett antal protokoll från styrelsemöten har vi informerat om skador på betongbalkar och i begränsad omfattning även på grundmurar i Kvartersgårdens krypgrund. Skadorna som har orsakats av betongens karbonatisering (en naturlig process där betongen tar upp koldioxid ur luften), begränsat täckskikt över armeringsjärn och hög luftfuktighet i kvartersgårdens kryputrymme är rätt omfattande på ett flertal av betongbalkarna. 

Beslut har nu tagits att reparera begränsade skador och förstärka balkar med skador som inte går att reparera och vilka på sikt, inom 2-3 år, måste ersättas. Utöver det måste det ordnas dels avfuktning, dels utföras åtgärder för att hindra konstaterat inläckage av yt- och grundvatten till krypgrunden. Arbetet med detta har nu startat och kommer att pågå fram till mars-maj 2024.

Dessvärre har vi information om liknande skador i krypgrund tillhörande vissa enskilda fastigheter inom samfällighetens område.

Styrelsen rekommenderar därför kontroll av alla krypgrunder i området för eventuella skador enligt ovan för att både minimera ökad skadeomfattning och vid behov, snarast möjligt, reparera de skador som är av begränsad omfattning.

Om denna typ av inspektioner utförs av kvalificerad personal och vid samma tillfälle då kan kostnaden för inspektionerna minskas. Inspektionen bör ge en bild av läget med rekommendation för eventuella åtgärder i enskilda kryputrymmen. Kostnader för nämnd inspektion med resulterande rekommendation ska ersättas av berörda fastigheter.

Områden med potentiella skador i krypgrunden markerat i orange.

2024-01-22: Styrelsen jobbar för närvarande med att ta fram praktiska förslag och kostnader för inspektion av bostädernas krypgrunder.

Vattenavstängning 27/9

Vattenavstängning på området.

Det ska bytas en ventil för ingående vatten i en fastighet nu på onsdag den 27/9. Vattnet kommer därför att stängas av för alla boende på området. 
Avstängningen kommer inledas ca kl 9.00 och pågå i ca en timme. 

Vi beklagar om detta blir till besvär för någon men hoppas på överseende.

Tack för visad förståelse.
MVH
Styrelsen

Kontaktperson
Gustav Ölmedal
Spexarevägen 5F
0730-44 14 23

Infobrev februari

Informationsbrev till boende på Spexaren
Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

Stöld av bildelar
Det har kommit till vår kännedom att det har förekommit stöld av
bildelar på våra parkeringar. Vi ber alla att vara uppmärksamma och att
också parkera i garagen i så stor utsträckning som möjligt.

Silverfisk
Det finns många på området som säger att de har fått problem med
silverfisk i sina fastigheter. Det finns också en större variant med långa
ben och känselspröt. Silverfisk räknas som ett skadedjur. Kontakta
lämpligt bolag av eget val för skadedjursbekämpning om ni anser att ni
har problem med detta djur.

Parkeringsdekaler
Parkeringsdekalerna håller på att löpa ut. Nya dekaler är därför beställda.
Vi kommer gå ut med mer information om de nya parkeringsdekalerna
och när utdelning kommer ske när det närmar sig.

Motioner inför årsmöte
Årsmötet närmar sig och det kommer hållas någon gång i april. Vi
kommer ut med mer info om exakt datum inom kort. Om man vill lämna
in en motion så ska denna vara styrelsen tillhanda senast den 28/2,
antingen via postlådan vid Samfällighetslokalen eller via mail till
styrelsen.

Parkslide – invasiv växt

Det har kommit till vår kännedom att vi har en invasiv växt på området som heter Parkslide. Rötterna på denna växt utsöndrar ett gift som dödar andra växter och den sprider sig med underjordiska löpare. Det är väldigt viktigt att dessa dras upp med hela roten.
OBS! Den får absolut inte läggas i kompost eller i containern på området. Den ska läggas i en plastpåse och slängas bland de vanliga soporna.
Om du hittar växten i din trädgård så meddela gärna grannar så att ni tillsammans kan vara uppmärksamma. Sök gärna på växten för att se bilder. Här är det viktigt att vi hjälps åt så att växten inte får sprida sig i området.
Vi ber alla att läsa på om denna växt på Naturvårdsverkets hemsida och försäkra sig om att den inte finns i just er trädgård.

Byggnationer

Inom området har några boende gjort byggnationer eller markbeläggningar ut över Samfällighetens mark. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att utbyggnader och egna markbeläggningar hålls inom den egna fastigheten. Styrelsen håller på att utarbeta information samt ser över hur missförhållandena skall korrigeras.

Styrelsen uppmanar därför alla som funderar eller håller på med någon form av förändring i närheten av uppfattad tomtgräns att kontakta styrelsen (har giltiga tomtgränskartor) och Lunds kommun rörande gällande regler.

Aktuella länkar
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Bygga-riva-och-forandra/

Utdrag: Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.