Parkering & Garage

parkering_small

Parkeringsplatser och parkeringsregler

Föreningen förfogar över parkeringsplatserna i anslutning till garagen. Platserna kan användas av föreningens medlemmar och gäster. Övervakning av parkeringarna och kontroll av parkeringstillstånd görs av Aimo park. Tänk på att parkera inom markerade rutor och på sådant sätt att utryckningsfordon och Renhållningsverkets fordon har fri passage. All annan parkering inom området än den på parkeringsplatserna är förbjuden.

 • Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.
 • Parkering får ske högst 30 dagar i följd dvs. bilen ska flyttas minst var 30:e dag.
 • På våra tre parkeringsområden gäller följande:
  • Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
  • Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min.
  • Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats.
 • Inne på området gäller följande:
  • Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning. Tiden kontrolleras av Aimo Park med ventilkontroll, dvs. de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter.
 • Vid kontrollavgifter finns instruktioner skrivet på själva kontrollavgiften. Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av dessa eller eventuella överklaganden.
 • Varje fastighet får fyra parkeringsdekaler. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster.
 • Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringen.

Områdesvägar

Bilkörning inom området är endast i undantagsfall tillåten, t.ex. för transport av skrymmande eller tung last. Tänk på att hålla en mycket låg hastighet om du måste köra inom området.

De skyltar som sitter vid infarterna från parkeringarna kallas ”Gårdsgata” och innebär att gående och cyklister alltid har företräde samt att man ska köra i gångfart, dvs högst 7 km/h.

Fastighetsägare som vill sätta upp farthinder inom området kan kontakta styrelsen, som tillhandahåller vägbulor. Farthinder måste avlägsnas inför vintern för att inte hindra snöröjning. Den som sätter upp farthinder/bulor ansvarar för att de tas bort på hösten.

Föreningen ansvarar för snöröjningen av områdets gemensamma gator. Efter vintern sopas samtliga gator en gång med hjälp av sopmaskin. Vid behov kan ytterligare sopning behöva göras för hand av fastighetsägarna.

Garagebyggnader

Garagebyggnaderna, förutom låset, ingår i samfälligheten. Låset, och eventuell dörröppnare med fjärrkontroll, är respektive husägares egendom. Detta medför att föreningen inte har tillträde till garagen.

Styrelsen ansvarar för yttre skötsel och underhåll. Husägaren ansvarar för inre skötsel och underhåll samt smörjning av garageportar i enlighet med föreskrifter som tillverkaren lämnat. Smörj också låset regelbundet och kontrollera att alla bultar är åtdragna. Kontakta styrelsen om du får problem med garaget.

Ändringar i elinstallationer i garagen får göras endast efter godkännande av styrelsen. Ändringarna ska genomföras av fackman.

OBS! Området drabbas regelbundet av inbrott i garagen. Tänk på att alltid låsa garageporten!

Elektrisk utrustning i garage

Elsystemet som finns i garagen är inte dimensionerat för mer än belysning, portöppnare och tillfällig användning av verktyg. Det kan inte användas för motorvärmare, kupévärmare eller laddning av elbilar.

Det har hänt att garageportsöppnare slutat fungera. Som första felsökning rekommenderas att dra ut elsladden i cirka en timme. Detta gör att enheten startar på nytt och förhoppningsvis åter börjar fungera. Kontrollera också att något annat funkar i uttaget.

Laddning av elbilar

Laddning av elbilar kan och får inte göras på de befintliga eluttagen i garagen som inte är dimensionerade för den långvariga höga belastning som elbilsladdning innebär. Om du vill ladda din elbil så behöver nya kablar dras och installation av laddbox ske.

Kostnaden för installationen i garaget bekostas av den som önskar installationen och denne betalar sedan en fast månadsavgift plus för elen den förbrukar. För installationskostnaden går det att söka statligt bidrag.

Föreningen står för eventuell förstärkningen av kablage fram till garagelängan och förmedling av laddbox och installationstjänst. Kontakta ansvarig i styrelsen i god tid om du önskar installera en laddbox.

Brandsäkerhet för garage

Enligt brandförsvaret skall man i garaget bara förvara det som det är till för, nämligen bil eller motorcykel. Vad man också kan tänka sig är att man förvarar sådant som tillhör bilen, exempelvis vinterdäck på fälg (inte en massa lösa däck), en liten reservdunk bensin (5 liter), takbox eller dyl. Det man absolut inte skall förvara är gasbehållare, annat brännbart material eller använda garaget till förvaringslokal för möbler, brädor mm.

Det är utifrån brandsäkerhetssyn ok att bygga väggar av reglar och gipsskivor. Dock inte av masonit, spånskivor eller trä.

Försäkringsbolaget (Länsförsäkringar) har inga egna krav vad det gäller brandsäkerhet och vad man förvarar i sina garage. Däremot rekommenderar man vad brandmyndigheterna säger. Det enda som kan påverka försäkringen är det aktsamhetskrav som finns. Man får alltså inte bete sig slarvigt och t ex låta porten vara öppen eller olåst.