Krypgrund

Möjliga skador i Krypgrund tillhörande enskilda fastigheter inom området

I ett antal protokoll från styrelsemöten har vi informerat om skador på betongbalkar och i begränsad omfattning även på grundmurar i Kvartersgårdens krypgrund. Skadorna som har orsakats av betongens karbonatisering (en naturlig process där betongen tar upp koldioxid ur luften), begränsat täckskikt över armeringsjärn och hög luftfuktighet i kvartersgårdens kryputrymme är rätt omfattande på ett flertal av betongbalkarna. 

Beslut har nu tagits att reparera begränsade skador och förstärka balkar med skador som inte går att reparera och vilka på sikt, inom 2-3 år, måste ersättas. Utöver det måste det ordnas dels avfuktning, dels utföras åtgärder för att hindra konstaterat inläckage av yt- och grundvatten till krypgrunden. Arbetet med detta har nu startat och kommer att pågå fram till mars-maj 2024.

Dessvärre har vi information om liknande skador i krypgrund tillhörande vissa enskilda fastigheter inom samfällighetens område.

Styrelsen rekommenderar därför kontroll av alla krypgrunder i området för eventuella skador enligt ovan för att både minimera ökad skadeomfattning och vid behov, snarast möjligt, reparera de skador som är av begränsad omfattning.

Om denna typ av inspektioner utförs av kvalificerad personal och vid samma tillfälle då kan kostnaden för inspektionerna minskas. Inspektionen bör ge en bild av läget med rekommendation för eventuella åtgärder i enskilda kryputrymmen. Kostnader för nämnd inspektion med resulterande rekommendation ska ersättas av berörda fastigheter.

Områden med potentiella skador i krypgrunden markerat i orange.

2024-01-22: Styrelsen jobbar för närvarande med att ta fram praktiska förslag och kostnader för inspektion av bostädernas krypgrunder.