Grönområden & Lekplatser

utemiljo_small

Inom området finns stora gemensamma grönytor. Styrelsen ansvarar för att förvalta och förnya de värden som finns i dessa grönytor:

  • förskönande funktion, estetiska värden
  • område för lek och utevistelse
  • avskärmande och ljuddämpande funktion

Styrelsen verkar för detta genom att inventera den befintliga vegetationen, upprätta förslag till ersättningsvegetation och upprätta en skötselplan för området. Styrelsen utser en entreprenör för skötsel av grönområdena; för närvarande är Clifa anlitad som entreprenör. Komplettering med ny eller ersättning av gammal vegetation görs i enlighet med skötselplanen.

Boende inom området får inte beskära, plantera eller göra ingrepp på samfälld mark utan styrelsens godkännande. Önskemål om beskärning eller utformning av samfällighetens grönytor lämnas till styrelsen, som utvärderar om de är i linje med de riktlinjer som finns för området, och ombesörjer eventuella åtgärder.

Lekplatser

Styrelsen ansvarar också för skötsel och underhåll av lekplatserna. Kontakta styrelsen om något behöver åtgärdas.

lekplats3_small