Stadgar

Föreningens löpande verksamhet regleras av en föreningsstadga. Styrelsen ska bestå av 3-5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Normalt sammanträder styrelsen en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren.

En aktuell förteckning över den nuvarande styrelsens medlemmar finns uppsatt på anslagstavlan vid Kvartersgården samt på samfällighetens hemsida. Inom styrelsen utser man kontaktpersoner för olika ansvarsområden. Listan över kontaktpersoner finns också på samma ställen.

Årsmöte

Den ordinarie föreningsstämman, årsmötet, hålls i april månad. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till föreningen före 1 mars. För att få rösta vid årsmötet måste de fastighetsägare som har delad lagfart ha fullmakt från den eller de delägare som inte är närvarande. Fastighetsägare, som inte kan delta på årsmötet, kan lämna fullmakt till någon granne. Kompletta fullmaktsregler och fullmakt distribueras med kallelsen till årsmötet som delas ut senast två veckor innan mötet.

Protokoll från styrelsemöten och föreningsstämma läggs sedan ut på hemsidan.

Stadgar för samfälligheten

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annan framgår av dessa stadgar.

Nya kompletta stadgar utifrån årsmötesbeslut 2017-04-27 ($10 tillagt)

$1 FIRMA

Föreningens firma är: samfällighetsföreningen Spexaren

$2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1977-10-27 (dnr Mk 3 44/77)

$3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål

$4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under $2.

$5 STYRELSE säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lund

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter och 3 suppleanter.

$6 STYRELSE val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmer. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar

$7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samman tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

$8 STYRELSE beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

$9 STYRELSE förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligeter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavanden av föreningens angelägenheter.

$10 BYGGNATION
Fastighetsägare skall ha vetskap om sina fastighetsgränser och inte ta mark i anspråk utanför
dessa vid till exempel om- eller tillbyggnation och planteringar

$11 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

$12 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod är 1 januari – 31 december

$13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

$14 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig underrättelse.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i $12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftlig underrättelse.

$15 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

$16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsens och revisorernas berättelser
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. val av styrelse och styrelseordförande
 9. val av revisorer
 10. övriga frågor
 11. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

$17 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

$18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 53 $$ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömande av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

$19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Struket eftersom vår samfällighet inte har flera verksamhetsgrenar.

$20 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

FULLMAKTSREGLER
För att få utöva sin rösträtt vid stämman gäller följande fullmaktsregler:

 1. a) Fullmakt från maka, make, sammanboende eller annan delägare till den egna fastigheten.

Av lagen (1904:48) om samäganderätt framgår, att den medlem, som äger sin fastighet tillsammans med sin make, maka, sammanboende eller annan person, kan inte oberoende av övriga delägare utöva sin rösträtt på stämman. Är ägandet av fastigheten uppdelat på två eller flera personer, krävs för att få rösta att samtliga delägarna är närvarande vid stämman, antingen personligen eller genom fullmakt.
Om du har delad lagfart, måste du alltså ha fullmakt från den eller de delägare, som inte är närvarande på stämman.

 1. b) Fullmakt från ägare till annan fastighet.

Enligt gällande regler får du företräda högst en annan fastighet än din egen. Det innebär att du kan få en fullmakt från en av dina grannar, som inte har möjlighet att närvara vid stämman. Ägs grannfastigheten av fler än en person, skall samtliga delägare underteckna fullmakten för att den skall vara giltig.
Att du har fullmakt från delägare enligt punkt a) ovan, hindrar inte att du dessutom har en fullmakt från en annan fastighet.

Blanketter
För att underlätta hanteringen och för att vi snabbt skall kunna se att den eller de fullmakter du lämnar, är formellt riktiga, ber vi dig att använda bifogade fullmaktsblanketter. Vi bifogar två blanketter om det är så att du skall företräda både delägare till din egen fastighet och ägare till annan fastighet.

Legitimation
Eftersom vi tyvärr inte kan känna igen samtliga medlemmar till utseendet i vår stora förening, ber vi dig att vara beredd att kunna legitimera dig med fotolegitimation i samband med avprickningen när du kommer.

Har du betalat dina föreningsavgifter?
Lagen om samfällighetsföreningar föreskriver att du måste ha betalat samtliga förfallna avgifter till föreningen för att få rösta. Har du gjort någon inbetalning efter den 31 mars avseende april månad eller tidigare period, måste du kunna styrka detta med kvitto.