Elbilsladdning

Spexaren erbjuder boende möjligheter att installera laddbox för begränsad elbilsladdning i de boendes egna garage.

Den boende

  • bekostar inköp och installation av laddbox (som ägs av den boende). För detta kan den boende söka statliga bidrag.
  • betalar en fast månadsavgift (för närvarande 125kr) till samfälligheten för tillgång till elsystemet i garaget.
  • betalar uppmätt elförbrukning till samfälligheten för självkostnadspris (snittpris över året).

Samfälligheten ser till att det finns inkopplingsmöjlighet för laddboxar i varje garagelänga.

För att säkerställa att installationen blir rätt och att laddboxarna kan samexistera ska laddboxarna vara av modellen Garo GLB och installeras av samfällighetens utvalda elfirma Emil Lundgren AB.

Varför denna lösningen?

Spexarens årsstämma 2018 beslutade att inte investera i en central installation av laddstolpar på Sångarevägens parkering utan i stället att varje enskild boende ska kunna sätta upp en egen box i sitt garage.

En central lösning skulle kräva en högre initial kostnad för samfälligheten och skulle behöva ta ett antal parkeringsplatser i anspråk på den redan hårt belastade parkeringen. Då behovet av laddplatser under de första åren var väldigt osäker ansåg årsstämman att garageladdningen var en bättre initial lösning, både ekonomiskt och praktiskt.

Sponsrar samfälligheten elbilsladdarna?

Laddboxen och dess installation betalas av den enskilde boenden, inte av samfälligheten. För att möjliggöra en eller flera laddboxar i en garagelänga krävs dock ett visst förberedande arbete, bl a installation av energimätare och säkringar. Denna kostnad ska inte heller drabba samfälligheten men det är inte heller rimligt att den första laddboxägaren i varje garagelänga får ta denna kostnad själv och efterföljande laddboxägare kan utnyttja en redan färdig och betald lösning.

För att lösa detta står samfälligheten initialt för kostnaden av den gemensamma infrastrukturen och fördelar ut kostnaden över tid på samtliga laddboxägare som en fast månadsavgift. Hur snabbt allt är avbetalt beror på hur snabbt utbyggnaden går, men allt uppskattas vara helt avbetalt ca 2027, vilket är är knappt 10 år efter att den första laddboxen installerades.

Styrelsen bedömer att denna lösning inte strider mot samfällighetens anläggningsbeslut eftersom den tillfälliga ekonomiska belastningen för samfälligheten är marginell, tillfällig och återbetalas till 100% över tid.

Vilken laddhastighet får man?

Varje garagelänga har en viss reserverad elkapacitet för elbilsladdning, vanligen 16A 1-fas (3.7kW) men undantag med mindre kapacitet förekommer. Mer än så tillåter inte de existerande kablarna ut till garagelängorna. Att byta alla dessa skulle bli väldigt dyrt och är inte rimligt att göra på kort sikt. Trots det så ska den tillgängliga kapaciteten i teorin räcka till att ladda ca 35 mils körning per dygn per garagelänga, vilket t ex motsvarar 7 bilar som kör 5 mil per dygn. Men hur många laddboxar det i praktiken går att ha per länga med denna begränsade kapaciteten kan vi dock inte vara säkra på i dagsläget.

Kapaciteten inom en garagelänga delas mellan de aktiva laddarna med hjälp av lastbalansering, där en energimätare i garagelängen berättar för laddboxarna hur mycket av kapaciteten som används just nu och de aktiva laddboxarna sinsemellan fördelar tillgänglig kapaciteten mellan sig. Delningen kan dock inte sker hur mycket som helst då en modern elbil har en miniminivå av hur mycket ström den kan ladda på. Så om ett antal bilar vill ladda samtidigt så kommer några automatiskt att vänta och inte ladda alls förrän någon annan är klar och mer kapacitet finns tillgängligt.

Kapacitetsbegränsningarna gör att de boende behöver visa hänsyn till sina elbilsgrannar i samma garagelänga. Beroende på hur många laddboxar som finns i varje länga kan man behöva begränsa laddtiderna för varje laddbox för att fördela kapaciteten rättvist.

Räcker elen till alla?

Det beror väldigt mycket på hur mycket och hur ofta bilarna behöver ladda. Garagelängorna har i snitt 13 garageplatser och en total teoretisk laddkapacitet på ca 35 mil per dygn, eller 2,7mil per garage och dygn. Men vissa kör mycket mer och andra kör mycket mindre varje dag. Hur många laddboxar vi i praktiken kan försörja med dagens kapacitet kan vi inte svara på i dagsläget eftersom den här typen av lågeffektsinstallation är väldigt ovanlig. Kort sagt vet vi inte, framtiden får visa.

Beställning och installation

Eftersom alla laddboxarna inom samma garagelänga måste samsas om elen måste de kunna prata med varandra.  

Det kan ta ett antal veckor att förbereda och genomföra en laddboxinstallation, beroende på de individuella förutsättningar som finns i varje garagelänga. Var därför ute i god tid!

Börja med att kontakta styrelsens ansvarige för elbilsladdning, se kontaktlistan. Ett avtal (länk) som reglerar laddningen och åtkomsten till elsystemet upprättas mellan styrelsen och den boende.

Installationsförberedelser av boende:

  • Fundera på var i garaget laddboxen ska sitta och förbered platsen, laddbox-installatören förväntar sig att det finns ett förberett ställe för laddboxen att monteras. Laddboxen behöver ett fritt utrymme på knappt 50x50cm på en plan och styv yta, t ex en träskiva som fästs på väggens regelverk.
  • Frigör plats för kabeldragning till laddboxen längs den inre väggen. Ta ner eventuella hyllor, däck eller annat som kan vara i vägen under arbetet.
  • Kontakta ägaren av det första garaget i längan (närmast områdets elcentral/förråd). Det är på denna plats som gagagelängans el kommer in och härifrån som en ny kabel ska dras till boxen som ska installeras. Tillgång till detta garage behövs vid installationstillfället.
  • Om det redan finns andra laddboxar i garagelängan behöver även en av dessa kontaktas (styrelsen vet detta i så fall), eftersom laddboxarna måste kopplas samman med en kommunikationkabel för att kunna samsas så behövs tillgång även till detta garage vid installationen.

När den boende skrivit på användaravtalet och fått klartecken från styrelsen kan hen kontakta elfirman och beställa laddbox och boka installationen. Laddboxen finns både med och utan fast kabel, vilken variant som önskas måste meddelas vid beställningen. Den boende behöver organisera så att elfirman får tillgång till de garage som behövs för installationen.