Vatten & Avlopp

Vattentaxa

En del av månadsavgiften till samfälligheten täcker fastighetsägarnas vattenförbrukning. En reglering av vattenavgiften görs en gång per år. Har du under året förbrukat mer vatten än vad du betalt in via månadsavgiften får du en räkning på detta. Har du förbrukat mindre får du pengar tillbaka.

En vattenavläsningslapp delas ut till fastighetsägarna under december. Samtidigt distribueras regler för återbetalning och fyllnadsdebitering. Uppgifter om vattenförbrukning anges på vattenavläsningslappen som ska vara inlämnad senast den 10 januari.

Avräkning delas ut under första halvan av februari tillsammans med inbetalningskort för månadsavgifterna. I första hand regleras vattenavgiften genom avdrag eller tillägg på månadsavgifterna för mars och april. Överskjutande belopp som överstiger två månadsavgifter betalas ut under mars månad.

Om en fastighet byter ägare får den gamla och den nya ägaren själva reglera vem som ska betala vad av vattenavgiften för det aktuella året. Samfälligheten debiterar fastighetsägaren den preliminära avgiften. Reglering av vattenkostnaden gentemot samfälligheten på våren sker till den då aktuelle ägaren.

Fjärrvärme

Samfällighetsföreningen har inget med leverans av fjärrvärme att göra. Kraftringen äger och hanterar fjärrvärmeledningar och utrustning som finns i Kvartersgården. Varje husägare ansvarar för fjärrvärmeutrustning som finns inne i husen och har ett individuellt avtal med Kraftringen.

Värmeväxlarskåp

I varje fastighet finns ett värmeväxlarskåp som innehåller den utrustning som reglerar och mäter din energiförbrukning samt vattenmätaren. I hus utan källare finns skåpet på markplanet i tvättrummet och i hus med källare finns det i tvättrummet i källarplanet. Det mesta som finns i skåpet tillhör fastigheten.

Värmesystem

I fastigheter som har det ursprungliga värmesystemet bibehållet, regleras värmen i huset med hjälp av en yttre och en inre temperaturgivare i kombination med en elektroniskt styrd shuntventil. Värmesystemet kan regleras med hjälp av två potentiometrar i den svarta lådan till shuntventilen:

* Den vänstra potentiometern reglerar lutningen på kurvan, dvs. hur snabbt shuntventilen ska reagera på en förändring av utetemperaturen.

* Den högra potentiometern parallellförskjuter den nämnda kurvan

+ Plus innebär en högre temperatur i huset

– Minus innebär en lägre temperatur i huset.

Värmeförbrukningen bestäms med hjälp av två temperaturgivare (en på inkommande och en på utgående värmeledning), en flödesmätare och ett integreringsverk. Värmesystemet ska i första hand regleras via shuntventilen. Termostaterna på radiatorerna ska endast finjustera temperaturen.

Eftersom reglersystemet i första hand bygger på den yttre temperaturgivaren kan huset kännas kallt vid blåst. Det beror på att den yttre temperaturen inte ”läser av” vindens kylverkan. För att kompensera detta kan en parallellförskjutning av kurvan behövas. Vidare instruktioner finns på samfällighetens hemsida.

I fastigheter där ändringar gjorts i värmesystemet hänvisas till egna beskrivningar av värmesystemet.

Huvudkranar samt varmvattenberedaren

Huvudkranar finns i ditt hus för värme och kallt färskvatten. I hus med källare finns de normalt i ett av källarrummen i form av stora vred på de väggfasta rören. I övriga hus finns de i tvättrummet.

Byte av huvudvattenkran
Många av huvudkranarna för inkommande kallvatten i områdets fastigheter har börjat strula vilket gör att dom behöver bytas för att kunna stänga av vattnet helt. Byte av huvudvattenkran i fastigheterna är fastighetsägarens ansvar och sker på fastighetsägarens bekostnad.
Notera att vattenmätaren tillhör samfälligheten och byts av samfälligheten vid behov.

Avstängning av vattnet inom området – Information till de boende
Vid planerade arbeten kontakta styrelsen senast en vecka innan och uppge datum/tid och längd för avbrottet/ditt namn/adress/telefonnummer om direktkontakt skulle behövas, så informerar styrelsen fastighetsägarna per mail. De som inte har mail (ca 10) måste meddelas med lapp i brevlådan med motsvarande information; styrelsen är i mån av tid behjälplig med distributionen.

Vid akuta åtgärder måste du själv omgående informera samtliga fastighetsägare med lapp i brevlådan. Lappen skall innehålla samma uppgifter som ovan, dvs datum/tid och längd för avbrottet/ditt namn/adress/telefonnummer om direktkontakt skulle behövas.

Ansvaret för informationen ligger på den enskilda boende som skall få arbetet utfört.

I många fastigheter finns ännu de värme- och vattensystem som installerades när fastigheterna byggdes. Dessa system börjar bli gamla och flera fastigheter har drabbats av läckage (orsakat av korrosion i varmvattenbehållare). Det kan därför vara dags att fundera på att byta ut gamla vattenberedare alternativt byta till komplett fjärrvärmemodul (värme och varmvatten).

Föreningen kan tyvärr inte erbjuda någon gemensam upphandling av nya varmvattensberedare/fjärrvärmemoduler, eftersom det vid tidigare försök har visat sig att vi bara erbjöds en obetydlig mängdrabatt. I september 2004 låg kostnaderna för byte av fjärrvärmeutrustning på cirka 27500 kr.

Hur man undviker frostskador i vattenledningarna

I samband med ordentliga köldknäppar kan vattenledningarna under hus med krypgrund frysa igen, med följd att fastighetsägare kan bli utan vatten. Genom att lägga på en taknockspanna över ventilationshålet vid svår kyla kan detta undvikas. Att tina upp ledningarna kan vara en kostsam affär för föreningen och dessutom ta tid.

Det är också viktigt att pannorna tas bort när kylan inte är lika hård. Yttre ventilationsöppningar ska inte täckas över med tegelstenar. Om man gör det, bildas fukt i krypgrunden. Detta kan snabbt leda till mögeltillväxt.

I en del hus finns en yttre vattenkran. Den som har en yttre vattenkran måste tänka på att stänga av ledningen från huskroppen till kranen. I många hus – de med krypgrund – finns denna avstängningsanordning under diskbänken i köket. I dessa hus går ledningen till den yttre kranen i grunden, och där är det inte alltid frostfritt. Om det står vatten i ledningarna kan detta frysa. Vid väderomslag tinar propparna och man kan få vattenläckage i krypgrunden.

Stopp i avloppet

Föreningens ledningsnät lades i slutet på 1970-talet. Delar av ledningsnätet förvaltas av styrelsen, delar av det förvaltas av den enskilde fastighetsägaren.

Stopp i avloppet kan bero på blockering inne i den enskilda fastigheten eller i huvudledningen utanför din fastighet. Om det blir stopp i avloppet måste man klarlägga om det är stopp i den enskilde fastighetsägarens rör eller i föreningens gemensamma rör. Kontrollera själv först om stoppet är i din egen ledning. Om stoppet verkar ligga utanför din fastighet, så ska du kontakta styrelsen snarast.

Vänta inte för länge att undersöka saken om vatten rinner ut långsamt eller om nivån i toaletten sjunker sakta.

OBS! Som fastighetsägare är du skyldig att kontakta styrelsen omgående om man i samband med stopp måste göra några ingrepp i de gemensamma ledningarna som löper utanför din fastighet.

Källarhus med brunn i yttertrappan

De källarhus som finns på området har en dagvattenbrunn i den utvändiga källartrappan. Denna brunn är kopplad till avloppet i tvättstugan. Det är vanligt att anslutningen i avloppsbrunnen i tvättstugan är ovanför vattenlåset. Detta gör att det är viktigt att yttre brunnen och vattenlåset i tvättstugan hålls rent för att undvika översvämmning. Detta är fastighetsägarens ansvar!

Dagvattenbrunnar

Styrelsen ansvarar för rensning av dagvattenbrunnar.

OBS! Det är absolut förbjudet att hälla ut t.ex. flytgips, målarfärg, cement och dylikt i dagvattenbrunnarna. Det är inte heller tillåtet att tvätta bilar inom föreningens område om kemiska preparat som t.ex. avfettningsmedel eller schampo, används.

Föreningen har haft stora omkostnader för rensning efter utsläpp av otillåtna produkter. Om du anlitar någon entreprenör i samband med t ex en ombyggnad, ber vi dig att göra denne uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte får användas för att göra sig av med restprodukter.